Struer By+Havn

For Struer har M.J. Eriksson udført et multifunktionelt klimaprojekt, der kombinerer stormflodssikring og etablering af et nyt byrum, der binder byen tættere sammen.

Totalentreprisekonkurrencen om en ny indretning af området ved Brobuerne i Struer vandt vi i sommeren 2016 i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Schønherr og ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S.

Struer er på grund af sin placering særligt udsat for oversvømmelser fra både de omkringliggende områder og fra skybrud. Med den nye stormflodssikring kan kommunen kontrollere vandets påvirkning, samtidig med at byens rum er blevet fornyet. Projektet, som består af strategisk placerede kanter og mindre mobile sikringssteder, indeholder jord-, afvandings-, belægnings- og betonarbejder samt stormflods og skybrudssikrings foranstaltninger.

Arbejdet er udført i et meget trafikeret og bebygget område med store trafikforanstaltninger i hele anlægsfasen.

Stormflodssikringen indgår naturligt i havnearealet og kan håndtere den stigende vandstand i Limfjorden, samtidig med at der er skabt sociale opholdsarealer. De eksisterende brobuer under den gamle jernbanebro fra 1920 på den centrale del af havnen kan holde stormflodsvandet ude og samtidig lade skybrudsvandet løbe igennem sig som en si i de situationer, hvor højvande presser på fra fjorden og regnvand presser på fra land. Vandet ledes via kontrollerede render til det store pumpebygværk og ledes herfra under Fjordvejen til træskibshavnen.

Den fremskudte stormflodssikring løser tre udfordringer
Først og fremmest beskytter den byen mod stormflod og skybrud. Derudover binder den byen og havnen bedre sammen i et nyt, åbent og inkluderende byrum med plads til mindre butikker og cafeer. Og endelig mindsker den nye arkitektur tung trafik gennem området og giver bedre plads til gående og cyklister.

Allerede før indvielsen (29.06.18) af ”By+Havn, Struers nye byrum mod fjorden”, blev projektet udvalgt til publikationen Klima100, hvor RealDania og Sustainia har samlet 100 af de bedste danske klimaløsninger i kommunerne.

Udførelsesperiode
2016-2018

Bygherre
Struer Kommune

Samarbejdspartner
• Schønherr Arkitekter
• Viggo Madsen

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 24 mio.

Scroll to Top