Universitetshospital Køge – Hovedhospital for Region Sjælland

For Region Sjælland udfører M.J. Eriksson i disse år byggemodningsarbejder til det samlede byggeri af det nye Universitetshospital i Køge, der bliver hovedhospital for Region Sjælland.

I 2016 vandt vi Anlægsentreprise 1 som er opdelt i en fast ydelse, der vedrører byggeriets første etaper i perioden 2016-17, og i en optionsydelse, der omfatter de resterende anlægsarbejder i perioden 2018-22.

Anlægsentreprise 1 omfatter overordnet følgende typer arbejder:

  • Adgangsveje og stianlæg, parkeringspladser inkl. beplantning, ledningsarbejder for dræn-, regn- og spildevand, gasledninger, vandledninger, elkabler mv.
  • Belysningsanlæg i terræn, bassinanlæg for LAR-løsninger
  • Etablering af byggepladsveje og byggepladsarealer, samt fjernelse af disse efter afslutning af byggesegmenternes færdiggørelse
  • Udgravning af byggegruber •
  • Etablering og drift af grundvandssænkningsanlæg
  • Etablering af ny midlertidig hovedindgang


Vores egen afdeling for grundvandssænkning håndterer tørholdelse af byggeplads og byggegruber i forbindelse med jordarbejderne, hvor der er etableret 13 stk. 12”-boringer med 200mm filter hele vejen rundt om sygehusgrunden, som er tilsluttet en ringledning.

Boringerne er ført ned til mellem 17-20 meter under terræn, hvilket svarer til 8-9 meter ned i kalken.

Når byggeriet går i gang, etablerer vi løbende 30 til 40 pumpeboringer, som skal sænke grundvandet i de forskellige byggegruber i takt med projektets fremdrift. Det vand der oppumpes og bortledes vil blive infiltreret og ledt tilbage til det primære magasin.

Udførelsesperiode
2016-2017
Mængder
Råjordsarbejder                  235.000 m³
Kalkstabilisering                 105.000 m³
Asfalt                                         188.000 m²
BSG indbygget                        69.000 m²
SGII indbygget                         26.000 m²
Belægningssten                      13.000 m²
Bentonitmembran                 10.000 m²
Afvandingsledning                   8.000 m
Dræn                                               4.500 m
Brønde                                            560 stk.
Pumpebrønde                                20 stk.
Trækrør                                        27.000 m
Belysningskabel                       10.000 m
Lavspændingskabel                 6.800 m
Højspændingskabel                  7.500 m
Belysningsmaster                      288 stk.
Pullerter                                            90 stk.
Koblingsstationer                            7 stk.
Beplantning                              15.000 m²

Bygherre
Region Sjælland

Samarbejdspartner
COQI A/S

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 150 mio.

Scroll to Top