Urban Media Space, Aarhus

M.J. Eriksson A/S har i hovedentreprise for Aarhus Kommune og Realdania stået for udførelsen af det største enkelte byrumsprojekt i kommunens historie, i og omkring området DOKK1, Europaplads, Toldboden, Havnepladsen og tilstødende gader.

Entreprisen omfatter rydnings- og nedbrydningsarbejder, jordarbejder, Åog kajkantarbejder, kajkantaptering, ledningsanlæg i terræn, etablering af byens nye store åbne pladser, ombygning af vejarealer inkl. færdselstavler og afmærknings, belægnings-, belysnings- og beplantningsarbejder.

Det har været en betydelig styringsmæssig opgave, idet entreprisen har omfattet mange arbejdsområder og deraf følgende koordinering af grænseflader bl.a. med Aarhus Letbane og DOKK1 som begge blev anlagt samtidig med dette projekt.

Vi har lagt 2,7 km hovedkloakledninger med dertilhørende 350 brønde og stikledninger og pumpestation. Herefter er der på fortove og pladser tilsluttet med specialdesignet værn og afvandingsriste.

Vi har retableret med alle slags belægninger, asfalt på vej, og brosten og betonsten på fortove, stier og pladser, og ved alle vores belægningsarbejder er der nedfældet forskellige trafikmarkører og ledelinjer i belægningen.

Beplantning: 450 træer inkl. rodvenligt bærelag samt større planteøer bestående af træer, buske og blandede græsser og stauder på i alt 400m².

Trafikhåndtering
Lednings- og belægningsarbejderne foregik i havneområdet, på Europaplads og Havnegade samt flere gader og pladser i Aarhus midtby, der alle er kendetegnet ved meget kraftig og blandet trafik – tunge køretøjer, biler, cyklister og gående – hvorfor de forebyggende sikkerhedsforanstaltninger og omlægning af trafik var en overordentlig vigtig del af projektet.

Arbejdet var faseopdelt og blev efterhånden forskudt i takt med, at vi færdiggjorde arbejdet, hvilket også var ensbetydende med, at vores trafikomlægninger blev ændret og fulgte arbejdets udvikling.

Trafikhåndteringen blev minutiøst tilrettelagt, hvorefter sikkerhedsværn, afmærkning og skiltning blev opstillet efter en vurdering i forhold til trafikkens art og mængde på den pågældende vej. I tæt kontakt med vejmyndighed fandt vi en løsning, som sikrede en hensigtsmæssig trafikhåndtering samtidig med god procesfremgang i arbejdets udførelse.

Foranstaltningerne har omfattet betonklodser, plasthegn, vognbanedelere, markeringsskilte med og uden lys, markeringscylindre med og uden lægter, hegn, kegler, opstribning på vejbane, vejbump samt tydelig skiltning.

Interessenthåndtering Ligesom på 80 pct. af alle vores entrepriser har vi ved Urban Media Space håndteret alle entreprisens interessenter i forhold til godkendelser hos kommunen, gravetilladelser, underretning og koordinering til forskellige ledningsejere, kommunikation om entreprisen til bl.a. erhvervsdrivende, butikker, beboere, trafikanter, institutioner, politi, trafikselskaber osv.

Projektet har haft en stor berøringsflade med beboere og erhvervsdrivende, da vi har omlagt fortov til ca. 20 beboelsesopgange, en lang række butikker samt opgange ved virksomheder, hvilket har medført en del daglig koordinering, således alle kunne opretholde en hverdag på trods af de store ændringer i gadebilledet.

Grænsefladehåndtering
Vi har som regel en eller flere grænsefladeproblematikker som vi skal forholde os til. Flere store entrepriser pågik samtidig med udførelsen af vores egen, bl.a. anlæggelsen af Aarhus Letbane og byggeriet af DOKK1, hvilket krævede en del koordinering såvel i forberedelses- som i udførelsesfasen.

Drift af byggeplads

Da byggeriet af DOKK1 stod færdigt, valgte Bygherren, Aarhus kommune, at overdrage den overordnede byggepladsledelse og -drift M.J. Eriksson fra januar 2015 og frem til aflevering i sommeren 2017. Dette omfattede trafikale foranstaltninger og tilsyn med disse, renholdelse af pladser såvel som tilstødende, offentlige veje, som måtte være belastet af byggeriet.

Udførelsesperiode
2013-2018
Mængder:
Belægning                                50.000 m²
Hovedkloakledning                 2.700 m
Afvandingsledning                   1.450 m
Beton                                             8.500 m³
Brønde                                            350 stk.
Træer                                               450 stk.

Bygherre
Aarhus Kommune

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 163 mio.
Byggeplads; DKK 15 mio. 

Scroll to Top